Firma IWAR oferuje

Zarządzania i administrowania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, firm i instytucji.

Czynności związane z zarządzaniem wykonują licencjonowani zarządcy nieruchomości posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości.

Czytaj więcej

Zarządzanie i administracja

 1. Rozpoznanie nieruchomości, jej zasadniczych funkcji, zastosowanie się do szczegółowych wymogów i oczekiwań właściciela.
 2. Przejęcie nieruchomości i dokumentacji.
 3. Prowadzenie książki obiektu budowlanego nieruchomości.
 4. Zawieranie i obsługa umów w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej.
 5. Przygotowanie i analiza ofert na wykonywanie usług i remontów.
 6. Organizacja konkursów ofert.
 7. Interwencje w sytuacjach nadzwyczajnych.
 8. Rozpatrywanie skarg i wniosków.
 9. Obsługa właścicieli i prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
 10. Realizacja i kontrola umów, indeksacja czynszów.
 11. Protokolarne przyjmowanie i przekazywanie powierzchni do wynajęcia oraz ocena stanu wynajmowanych powierzchni.
 12. Reprezentacja praw właścicieli na zewnątrz – w zakresie udzielonych pełnomocnictw.
 13. Kontrola zachowania standardów.
 14. Nadzór nad pracą personelu obsługującego.
 15. Konsultacje prawne we wszystkich sprawach związanych z nieruchomością Wspólnoty.
 16. Nadzór nad realizacją zobowiązań właścicieli.

 

Zarządzanie nieruchomością Wspólnoty, a w tym:

 1. Przejęcie w imieniu Wspólnoty zarządzanej nieruchomości od dotychczasowego administratora,
 2. Przejęcie dokumentacji finansowej, eksploatacyjnej i technicznej,
 3. Przygotowanie dla potrzeb Zarządu Wspólnoty sprawozdań, prowadzenie korespondencji i reprezentowanie na zewnątrz interesów Wspólnoty w zakresie określonym właściwym pełnomocnictwem,
 4. Bieżąca obsługa wszystkich właścicieli nieruchomości lokalowych, prowadzenie i aktualizacja wykazu właścicieli i najemców lokali,
 5. Prowadzenie księgowości Wspólnoty zgodnie z przyjętymi przez wspólnotę zasadami prowadzenia ewidencji księgowej,
 6. Prowadzenie i bieżąca analiza indywidualnych kont właścicieli (wpłat zaliczek) oraz dostarczycieli mediów i usług,
 7. Realizacja wszelkich opłat poprzez rachunek bankowy Wspólnoty (zarządca nie ma bezpośredniego dostępu do konta bankowego),
 8. Prowadzenie na bieżąco książki obiektu budowlanego oraz bieżącej dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przepisami prawa budowlanego,
 9. Bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości, niezwłoczne zlecanie wykonania koniecznych prac firmom specjalistycznym oraz rozliczenie z ich wykonania,
 10. Nadzór nad wykonawcami prac prowadzonych przez konserwatorów oraz osoby wykonujące prace porządkowe,
 11. Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 12. Przygotowanie dla potrzeb Zarządu ofert na prowadzenie remontów,
 13. Pozyskiwanie kontrahentów w celu uzyskania funduszy mających na celu zmniejszenie kosztów utrzymania nieruchomości,
 14. Przygotowanie i pomoc w prowadzeniu zebrań, projektów planów gospodarczych, planów remontów oraz uchwał,
 15. Przygotowanie sprawozdań rocznych oraz przygotowanie rozliczeń mediów i usług w tym funduszu remontowego
 16. Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielem organów samorządowych,
  1. - półroczne rozliczenia kosztów eksploatacji nieruchomości w części wspólnej dla Zarządu i każdego właściciela
  2. - bieżąca analiza realizacji planu gospodarczego Wspólnoty,
 17. Nadzór nad terminowym prowadzeniem przeglądów rocznych i pięcioletnich nieruchomości,
 18. Udział w posiedzeniach Zarządu,
 19. Windykacja należności,
 20. Inne czynności dotyczące administrowania nieruchomością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zawartą umową.


Wykonywanie czynności zapewniających utrzymanie porządku i czystości oraz prowadzenie konserwacji instalacji technicznych w powierzonym budynku.

Sprawowanie Zarządu – na podstawie art. 18.1 ustawy o własności lokali.

 

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalone jest w drodze negocjacji na podstawie :

 • powierzchni użytkowej nieruchomości
 • stanu technicznego
 • wybranego zakresu obowiązków