Komunikaty

Informacje oraz ważne komunikaty

Szanowni Państwo,

Otrzymaliśmy komunikat z Biura Gospodarki Odpadami Urzędu m.st. Warszawy dot. bieżących zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Poniżej szczegółowe wyjaśnienie:

OD STYCZNIA 2022 r. W WARSZAWIE BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁ NOWY SYSTEM OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

1. Nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy

Opłata jest naliczana od gospodarstwa domowego i stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych na nieruchomości oraz odpowiedniej stawki opłaty, ustalonej dla danego rodzaju zabudowy.

zabudowa wielolokalowa (mieszkania Wspólnoty Mieszkaniowe):

Stawka dla gospodarstwa domowego – (1 mieszkania) wynosi 85 zł miesięcznie.

zabudowa jednorodzinna ( domy jednorodzinne/segmenty) :

Stawki dla gospodarstw domowych wynosi ( 1 domu jednorodzinnego/segmentu) :

107 zł miesięcznie;

 

2. Nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, która

pozostała w systemie miejskim (https://warszawa19115.pl/-/nieruchomosci-objete-systemem-gospodarki-odpadami-komunalnymi-od-1-sierpnia-2020-r-)

Opłata stanowi iloczyn liczby pojemników, częstotliwości ich opróżnień oraz odpowiedniej stawki opłaty za pojemnik.

Wysokość stawek jest ustalana w zależności od pojemności pojemnika. Wykaz ustalonych stawek opłaty znajduje się na stronie www.warszawa19115.pl/wszystko-o-odpadach

3. Powyższe stawki zostały ustalone dla gospodarstw, które – zgodnie z wymogiem prawnym – segregują śmieci. Dla tych, które będą to robić w sposób nieprawidłowy lub nie będą prowadzić

segregacji, opłata będzie wynosić dwukrotność stawki ustalonej dla gospodarstw segregujących śmieci.

 

Został także przewidziany system pomocowy:

Od stycznia 2022 r. mieszkańcy mogą ubiegać się o zasiłek celowy na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego (dot. prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe,

których dochód nie przekracza 1940 netto miesięcznie).

Uchwała Rady Miasta: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/1B5A1CEC-08F7-4F47-B499-94DD2A6EEA91,frameless.htm

Deklaracje

W związku ze zmianami w systemie opłat, nowe deklaracje składają wszyscy właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (np. właściciele domów jednorodzinnych, zarządy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych).

Jeżeli dla danej nieruchomości deklaracja składana jest po raz pierwszy, to należy złożyć ją w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub powstania na niej odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości, nową deklarację należy złożyć najpóźniej do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym wystąpiła zmiana.

Przypominamy także, że właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych nie składają deklaracji. Dla takich nieruchomości deklarację składa zarząd wspólnoty mieszkaniowej bądź spółdzielni mieszkaniowej.

Deklarację należy złożyć najpóźniej do 10 lutego 2022 r. w Wydziale Obsługi Mieszkańców urzędu dzielnicy, w formie elektronicznej za pomocą platformy (ePUAP) albo przesłać listem poleconym do urzędu dzielnicy.

Opłaty – ważne terminy

Pierwsza opłata, zgodna z nowo obowiązującymi stawkami, powinna zostać uiszczona do 28 stycznia 2022 r.

 

Więcej informacji na stronie www.warszawa19115.pl/wszystko-o-odpadach